Công ty Tư vấn và Thiết kế Kiến Trúc Việt Nam - Quy hoạch phân khu nội thị Mỹ Hào
Cập nhật: Thứ hai, 14/03/2016, 08:46 GMT+7
Quy hoạch phân khu nội thị Mỹ Hào
Đồ án được lập năm 2014 và phê duyệt năm 2015, với quy mô diện tích hơn 1.900 ha của khu vực nội thị - thị xã Mỹ Hào dự kiến. Quy hoạch phân khu nội thị Mỹ Hào được thực hiện theo hướng cụ thể hóa quy hoạch chung huyện Mỹ Hào; Đảm bảo khai thác những nguồn lực hiện có cho phát triển đô thị, đặc biệt là phát triển các cơ sở kinh tế có tính động lực; Đảm bảo những vấn đề an sinh xã hội trong các khối dân cư hiện hữu và trong các khu đô thị mới. 
Quy hoạch phân khu nội thị Mỹ Hào, định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật và vệ sinh môi trường một cách hoàn chỉnh theo mục tiêu phát triển đô thị, trên cơ sở nâng cấp hệ thống hạ tầng hiện có và quy hoạch bổ sung các hạng mục công trình mới, nhằm đóng góp vào định hướng phát triển đô thị một cách bền vững.
Hiện nay đồ án đã được phê duyệt và đưa vào khai thác sử dụng.
Đồ án  quy hoạch phân khu nội thị Mỹ Hào được thực hiện bởi tác giả TS. KTS. Lê Tuấn và KTS Đỗ Trí Phương, dưới sự chỉ đạo của TS.KTS Lê Tuấn; được hoàn thành bởi trung tâm quy hoạch công ty DAC.
 
Dưới đây là hình ảnh định hướng phát triển không gian Đô thị nội thị Mỹ Hào. 
 
 
Sơ đồ tổ chức không gian của phân khu nội thị Mỹ Hào 
Đỗ Trí Phương

Công ty CP Tư vấn và Thiết kế Kiến Trúc Việt Nam