1. Tên & địa chỉ: 
Công ty Tư vấn & Thiết kế Kiến trúc Việt Nam
Vietnam Architectural Design and Consultancy Company (DAC)

Trụ sở Công ty tại Lô C2A Cụm công nghiệp Cầu Giấy - Hà Nội
 
2. Cơ cấu tổ chức của công ty:
  • Thường trực: Ths.KS.Trương Huy Đài, Ths.KS. Nguyễn Tuấn.
  • Khối Kiến trúc nghệ thuật: Ths.KTS. Hà Quang Hùng
  • Khối Kiến trúc kỹ thuật: KTS Nguyễn Hải Bách
  • Khối Quy hoạch: KTS. Đỗ Trí Phương.
  • Khối Kỹ thuật: ThS.KS. Nguyễn Minh Tú.
  • Tài chính:  Ths. Phạm Minh Nguyệt
   • Chủ tịch hội đồng khoa học: TS. KTS. Lê Tuấn
   • Chủ tịch hội đồng thẩm định: TS. Nguyễn Thanh Tuấn.
   • Các phòng ban chức năng:
  • Phòng Hành chính Tổng hợp.
  • Phòng Tổ chức - Đào tạo.
  • Phòng Quản lý & Khai thác dự án.
  • Phòng Kế toán - Tài chính.
  • Phòng QL kỹ thuật.
  • Phòng Quản lý đề tài NCKH
  • Phòng QL thiết bị.
  • Phòng QL ấn loát, hiệu đính và phát hành
3. Các đơn vị trực thuộc:
3.1. Các xưởng thiết kế đóng  tại Trụ sở công ty:
3.2. Các đơn vị đóng tại các cơ sở  khác tại Hà Nội.    
3.3. Các  Đơn vị đóng trên địa bàn  các Tỉnh khác